תקנון מבצע

תקנון מבצע 


 

 1. המבצע לרכישת מוצרים של המרכז לאסתטיקה מוניקה פכטר (להלן: “המבצע”) נערך על ידי חברת מוניקה פכטר(להלן: “החברה”), בין התאריכים (להלן: “תקופת המבצע”) המפורטים בדוא”ל המבצע שנשלח ללקוח (להלן: “דף המבצע”) , במרכז לאסתטיקה מוניקה פכטר ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.monicapachter.com (להלן: “הרשת”).

 2.  במסגרת המבצע יימכרו מוצרים שונים בהנחות שונות ממחיר המוצר.

 3. אין כפל מבצעים והנחות אלא אם צוין אחרת בדף המבצע.

 4.  המבצע עד גמר המלאי.

 5. לא ניתן לרכוש במסגרת המבצע רכישה סיטונאית או לאנשי מקצוע.

 6. לא ניתן להחליף ו/או להחזיר מוצרים שנמכרו במבצע, אלא בהתאם להוראות תקנות לרכישת תמרוקים המפורטים בהמשך.

 7. החברה רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה ו/או את רשימת המוצרים המפורטים בנספחים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.

 8. בוטלה ההנחות על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לחברה כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.

 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול את ההטבה מרוכש שיימצא כי רכש כמות מסחרית ברשת ו/או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.

 10.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 11.  תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.

 12. שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

 13. כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך בעיר כפר סבא בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.

 14. תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא פונה לשני המינים כאחד.

תקנות לרכישת תמרוקים

בהחזרת מוצרים, כמו ביתר פעילותה, דואגת חברת מוניקה פכטר לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות חוקי הגנת הצרכן ונהלי משרד הבריאות .

כל רוכש יהיה רשאי להחליף או להחזיר מוצר בהתאם להוראות מדיניות החזרת המוצרים הזו, חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “החוק”) ונוהלי משרד הבריאות. 

למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת המוצרים והחוק והנוהלים אוסרים על החזרתם:

 1. טובין פסידים: מוצר קוסמטי שאינו ארוז או ניתן לפתיחה ללא הותרת סימן.
 2. תוספי תזונה (המהווים תכשיר כהגדרתו), טובין שהוזמן במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה.
 3. ביטול עסקה לא יינתן זיכוי או החזר כספי על מוצרים שנמכרו במבצע ששוויים פחות מ-50 ₪.
 4. מוצר קוסמטי הארוז באריזה הרמטית או בצלופן באופן המעיד כי המוצר לא נפתח וכי לא נעשה בו כל שימוש, ניתן להחזיר תוך 7  יום מיום קבלת המוצר.
 5. בביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה במוצר שסופק למוצר שהוזמן תחזיר החברה בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום נוסף. 
 6. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר תחזיר החברה בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה בהתאם להוראות החוק. בגין ביטול תשלום שבוצע באמצעות כ.א – תחויב בנוסף עמלת סליקה כפי שאנו מחויבים בחברת האשראי. הרוכש מתחייב להחזיר את המוצר בעברת אישית או ע”י שליח. עלות ההחזרה של המוצר לחברה תחול על הרוכש ותשולם על ידו. 
 7. התמורה שתוחזר תהיה בגובה הסכום ששולם עבור המוצר שנרכש בניכוי דמי ביטול כדין.
 8.  מועד החזרת התשלום יהיה בכפוף להוראות חוק הצרכן, כלומר במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר מ-14 (ארבעה עשר) ימי עסקים ממועד הביטול. 

 

 איך ולאן מחזירים

 • במקרה של החזרת המוצר, יש לפנות תחילה למוקד שרות הלקוחות, לצורך תיאום ההחזרה: א. טל’ 09-7450172 ו בדוא”ל  monicapa@netvision.net.il
 • העברה אישית או ע”י שליח לכתובת: “מוניקה פכטר, רח’ לוי אשכול 2, רעננה”. על הלקוח לוודא שהמוצר הוחזר והועבר לטיפול מוקד שירות הלקוחות במספר 09-7450172. רוכש המעוניין בהחזרה ובביטול עסקה רשאי לפנות למוניקה פכטר גם באמצעות עמוד “צור קשר“, כמפורט לעיל.