תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות דיגיטלי מוניקה פכטר

הצטרפות וחברות במועדון

 1. ההצטרפות למועדון הלקוחות של מוניקה פכטר (להלן : "המועדון") תתאפשר לכל המעונינת בכך, והמועדון לא ידחה את בקשת ההצטרפות אלא מטעמים סבירים.
 2. ההצטרפות למועדון הלקוחות של מוניקה פכטר היא ללא תשלום ומתחדשת כל שנה באופן אותומטי אלא אם הלקוחה ציינה במפורש ובכתב כי אינה מעוניינת לחדש.
 3. ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי טופס צור קשר באתר או באמצעות טלפון למספר 09-7450172.
 4. ההצטרפות למועדון הלקוחות ומסירת פרטי ההתקשרות של הלקוחה, מהווים הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים מחברת מוניקה פכטר אלא אם הלקוחה ציינה במפורש ובכתב כי אינה מעוניינת בקבלת חומרים פרסומיים.
 5. החברות במועדון והזכאות להטבות הניתנות לחברות תהיה מרגע ההצטרפות.
 6. החברה תעדכן את המועדון לגבי שינוי בפרטיה, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעה לגבי מבצעים והטבות. המועדון לא יהיה אחראי לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החברה במועד או מכל סיבה אחרת.

 

       השימוש במועדון  דיגיטלי

 1. מועדון הלקוחות של מוניקה פכטר הינו מועדון דיגיטלי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחרות או באמצעות אחרות.
 2. השימוש ב מועדון הלקוחות מותנה במסירת מספר הטלפון במעמד הקניה בצרוף תעודת זהות או רשיון נהיגה (להלן: "תעודה מזהה") של המציגה אותו.
 3. ניתן יהיה לעשות שימוש במועדון הלקוחות בקליניקה מוניקה פכטר בלבד. לא ניתן שימוש בנקודות ברכישה באתר.

 

      צבירת ומימוש נקודות והטבות נוספות לחברות המועדון

 1. כל חברת מועדון תזוכה בנקודות זכות, בגין רכישותיה של טיפולים ו/או מוצרים. נקודות יקבלו ערכים שקליים, בשווי של 10% מערך הקניה.
 2. שווי נקודה אחת למימוש הינו 1 ש"ח.
 3. הנקודות מאפשרות רכישה של מוצרים בלבד עד שווי של 20% מערך הקניה ובקליניקה מוניקה פכטר בלבד. לא ניתן שימוש בנקודות ברכישה באתר.
 4. מימוש הנקודות יתאפשר החל מהרכישה הבאה ולא ברכישה בה נוצרו.

  14.קניות שיתבצעו בזיכויים של הרשת בגין החזרת מוצרים לא יזכו בצבירת נקודות.
 1. מימוש הנקודות לא יתאפשר בשילוב הנחות מיוחדות. אין כפל מבצעים והנחות.

 

17.תוקף הנקודות הינו שנה מיום ההצטרפות למועדון.

18.חברות שחברותן תופסק או שבקשה לא לחדש את החברות במועדון, יהיה באפשרותן לממש את הנקודות במשך 3 חודשים מיום תום תקופת החברות. נקודות כאמור בסעיף זה שלא ינוצלו, תפקעו וימחקו מהמערכת הדיגיטלי.

 1. חברות המועדון תהננה מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים וחדשות בעולם האסתטיקה. המועדון שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן בהם תתאפשר צבירה או מימוש של נקודות.

 

ביטול חברות

 1. בקשה לביטול חברות למועדון תיעשה באמצעות מילוי טופס צור קשר באתר או בכתב. על הלקוחה לציין במפורש כי אינה מעוניינת בלהמשיך את החברות.ביטול המועדון מהווה מחיקה של הלקוחה ונקודותיה שהצתברו מהמערכת.
 2. באפשרות לממש את הנקודות במשך 3 חודשים מיום בקשת ביטול החברות. נקודות כאמור בסעיף זה שלא ינוצלו, תפקעו וימחקו מהמערכת הדיגיטלי.

22.המועדון יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את החברות בו לכל חברה, ובפרט למי שתימצא בהליכים משפטיים עם המועדון או עם מוניקה פכטר, למי שלא סודרה חוב  או אי תשלום ולמי שאמצעי התשלום שמסרה לא כובדו על ידי בנקים, חברות אשראי וכיוצא באלה.

    כללי

 1. תקנון זה יחול על כל חברי מועדון הלקוחות של מוניקה פכטר הרשום במערכת הדיגיטלי.
 2. המועדון יוכל להודיע בכל דרך שימצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יפגעו זכויות שהוקנו לחברות עד לזמן ההודעה. במקרה זה יהיה באפשרות החברות לממש את ה"נקודות" שנצברו לזכותן במשך שלושה חודשים מיום הפסקת פעילות המועדון.
 3. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברות עד לשינוי התקנון.
 4. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון נקבה. כל שנכתב בלשון נקבה יש לראות כנכון גם לגבי גברים.